ثنا فتاحی

مشاور رشته ی تجربی آکادمی

٩۵ ىﺭﻮﺸﻛ ۵ ى ﻪﺒﺗﺭ ﺭﻭﺎﺸﻣ ﻭ ﯽﺑﺮﺠﺗ ﺭﻮﻜﻨﻛ ٢٠ ى ﻪﺒﺗﺭ

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

ثنا فتاحی رتبه ی ۲۰ کنکور تجربی و دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران هستند که رتبه ۵ تجربی سال ۹۵ هم از پشتیبانی و مشاوره ی ایشون استفاده میکردند. خانم فتاحی پر از انرژی هستند و یکی از دلسوز ترین مشاورین آکادمی اند که تمام تلاششونو میکنن تا دانش آموزانشون بهترین نتیجه رو بدست بیارند