پردیس صادقی

مشاور رشته تجربی آکادمی

دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

پردیس صادقی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران و مشاور اکادمی در رشته ی تجربی که تخصص خاصی در مشاوره دادن به داوطلبان فارغ التحصیل دارند. همچنین برنامه ریزی دقیق و پیگیری از ویژگی های کاری ایشان است.