عروض و قافیه پیش دانشگاهی

عروض و قافیه پیش دانشگاهیصامت و مصوّت :مصوت ها شش تا هستند : سه تاش مصوت کوتاست : فتحه ضمه و کسرهسه تاش مصوت بلند : آ ، ای ،اوبه هر حرفی در ادبیات غیر از این ۶ تا ، صامت میگنصامت : ب-پ-ج-چ-........هجا : اگر کلمات رو به همون شکلی که در دوران ابتدایی [...]